دفاعیات خوانده

بررسی انواع دفاع و ایراداتی که خوانده می تواند به دعوای خواهان وارد نماید   یکی از راه‌هایی که خوانده با استفاده از آن می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد،ایراد است در این صورت، خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا میتواند به دعوای خواهان پاسخ دهد.  انواع ایرادات .ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی…