دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: دفاع مشروع یا دفاع قانونی همان حقی است که  برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر در صورت نیازبه کمک در هنگام حمله افراد دیگردرحقوق کیفری قائل شده است. دفاع مشروع زمانی پدید می‌آید که به‌جز ارتکاب…