نقش موسسه حقوقی در بررسی انتقال اموال مدیون قبل از محکومیت قطعی او   «انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست» نقش موسسه حقوقی در بررسی انتقال اموال مدیون قبل از محکومیت قطعی او : این مقاله به بیان رای جدید صورت گرفته، درباره شخص مدیون می باشد به گونه ای…

بررسی عطف به ماسبق نشدن قوانین در موسسه حقوقی   بررسی عطف به ماسبق نشدن قوانین در موسسه حقوقی: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های مهم و اساسی حقوق به شمار می رود. به این صورت که این اصل در تمام آحاد حقوق از جمله حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی…