حالت های متصور بر رای داور و بررسی آن توسط موسسه حقوقی:   حالت های متصور بر رای داور و بررسی آن توسط موسسه حقوقی : در این مقاله گفته می شود زمانی که رای از سوی داور صادر می شود ممکن است اجرای آن بصورت های گوناگونی صورت گیرد،که موسسه حقوقی ما (موسسه حقوقی…