قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ فصل اول – روابط موجر و مستاجر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ : موسسه حقوقی آوا در این مقاله می پردازد به بیان قوانینی که حاکم است بین شخص موجر و مستاجر که در صورت ایجاد هر نوع مشکلی با ارجاع به قانون مربوطه بر طرف گردد. با…