تعریف زمین های موات، بایر و دایر: ۱_ دایر ۲_ بایر ۳_ موات (در اراضی شهری و غیر شهری ) بر اساس ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انواع اراضی دایر و بایر به شرح ذیر تعریف می گردد:  اراضی دایر: اراضی دارای ساختمان و…