صلاحیت مراجع حقوقی

  • 1398-08-08
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

صلاحیت مراجع حقوقی و انواع آن صلاحیت ذاتی: صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن و اهلیت داشتن است و در اصطلاح حقوقی صلاحیت به طور کلی عبارت است از: تکلیف و حقی که مرجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی و شکایات به حکم قانون دارا می‌باشدبه عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به…