مراحل طرح دعوا در دادگاه اقامه دعوا در دادگاه، با ارائه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی‌شود. دادگاه، رسیدگی به دعوا ی طرفین را زمانی آغاز می‌کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد. دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می‌شود. این…