اقسام طلاق

قبل از دانستن اقسام طلاق به نکته را یادآوری کنم که عقد نکاح که در عرف آن را ازدواج می نامند ، یکی از مهمترین و مقدس ترین پیمان هایی است که مبنای زندگی مشترک زن و مرد قرار میگیرد و موجب تشکیل خانواده می شود. در طول زندگی زناشویی ، دوستی ، مشارکت ،…