قانون امور حسبی (کلیات)

  • 1398-06-23
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

قانون امور حسبی (کلیات) باب اول:  قانون امور حسبی (کلیات) : امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟ ماده ۱- امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی (دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی)به آن‌ها متوقف…