نحوه تنظیم قرارداد وکالت: در خصوص تنظیم وکالت به صورت رسمی (دفتر خانه ای )، خارج از کشور، در زندان ، قید در صورتجلسه دادگاه، روی فرم های متحد الشکل توضیح داده شد. در این قسمت بیشتر در رابطه با نحوه تنظیم قرارداد وکالت بر روی فرم های متحد الشکل چندین نکته بر مبنای تجارب…