بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی: بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی : دستور موقت یا دادرسی فوری، اقدامات تأمینی است که نقش به سزایی درزمان قبل از طرح دعوا یا بعد از طرح یا در جریان طرح دعوای اصلی خواهان، ایفا می‌کند. دستور موقت امکانی است…