چرا به مشاور خانواده برای فرایند دادرسی حقوقی نیاز است؟ چرا به مشاور خانواده برای فرایند دادرسی حقوقی نیاز است؟  نکته بسیار مهم در این بحث این است که وقتی خانواده‌ای سالم و شاد باشند، حس خوب به همه اعضای خانواده  داده می‌شود که همه خانواده جهان را به شکلی بهتر و زیباتر می‌بینند.  پدران…