مواعد قانونی

مواعد قانونی   تجدید نظر: ماده۳۲۶– به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحاً نسخ گردیده است. ماده۳۲۷– با توجه به نسخ صریح ماده۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده به طور ضمنی منسوخ است. ماده۳۲۸– با توجه به نسخ صریح ماده۳۲۶ به موجب ماده۳۹…