پیش فروش آپارتمان

پیش فروش آپارتمان پیش فروش آپارتمان : افزایش بیشماراجاره آپارتمان‌های استیجاری و عدم ثبات قیمت‌ها، موجب شده است تا مردم تمایل بیشتری به خرید ملک داشته باشند و از طرفی هم ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای خرید مسکن و قدرت اقتصادی پایین باعث گرایش بیشتر به خرید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شده است. از سوی دیگر قیمت…