قانون صدور چک قانون صدور چک، ماده ۱-طبق این ماده  انواع چک عبارت اند از: ۱. چک عادی: چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲. چک تائید شده: چک تایید شده چکی است که اشخاص عهده بانک…