سفته و دعاوی حقوقی آن

  • 1398-06-10
  • فاطمه سامانی
  • سفته

سفته و دعاوی حقوقی آن سفته و دعاوی حقوقی آن :سفته سندی است به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود که تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده،…