فروش مال غیر : از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم (بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی)عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. فروش مال غیر…

بازداشت سرقفلی و نحوه مزایده آن  بازداشت سرقفلی و نحوه مزایده آن ، موسسه حقوقی آوا  با گردآوری مطالبی در این باب به نظر یکی از قضات کشور ما اشاره کرده که بدین شرح بیان شده است: سرقفلی مبلغی است که مستأجر در ابتدای قرارداد  اجاره نزد بانک می گذارد و در عوض مستأجر در…