مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ قوانین حقوقی نیلینگ: مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ ، طبق قانون  شما حق ندارید که با هر روشی  فارغ از نتیجه آن، زیر ساختمان یا زمین کسی عملیاتی انجام دهید، زیرا این کار تجاوز به حقوق مالکیت دیگران بوده و قابلیت پیگرد قانونی اعم از کیفری ، حقوقی…

فروش مال غیر : از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم (بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی)عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. فروش مال غیر…

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی : از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تصرف عدوانی : دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ بخش…