تعریف موسسه حقوقی موسساتی که مطابق قانون در اداره ثبت شرکت ها، ثبت می شوند به موسسات تجاری و موسسات غیرتجاری تقسیم می شوند. موسسات تجاری اشخاص حقوقی هستند که در قالب های موجود در قانون تجارت تشکیل شده اند یا فعالیت معمول خود را اعمال تجاری قرار داده اند. موسسات غیر تجاری نیز طبق…

تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت شرکت‌‌های غیرتجاری برای اهداف غیرتجاری تشکیل می‌شوند که موسسین آن می‌توانند قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. موسسه حقوقی یکی از انواع شرکت‌های غیرتجاری محسوب می‌شود. برای تشکیل موسسه حقوقی باید شرایط مقرر در قانون که مهم‌ترین آن قوانین ثبت است رعایت شود که در ادامه به آن می‌پردازیم….