تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی   تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی : در این مقاله به یکی از عناصر جرم و ارکان آن خواهیم پرداخت که این عنصر، عنصر مادی جرم می باشد طی این مقاله گردآوری شده توسط موسسه حقوقی آوا، به انواع اعمال مادی و شرح کامل آن می پردازیم.  …