دعوای متقابل و شرایط آن

  • 1398-08-06
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

دعوای متقابل چیست و شرایط آن کدامند؟ دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد،…