امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟ امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد ؟ موسسه حقوقی حقوقی آوا (موسسه حقوقی آوا ) در با تحقیق و بررسی در امور حسبی به بیان چهار مرجعی که حق دخالت در امور حسبی را دارند پرداخته است، که به شرح آن ها در ذیل…