پولشویی از طریق بیت کوین

  • 1399-01-10
  • فاطمه سامانی
  • ویژه

فهرست   ۱-مقدمه ۲- بیتکوین ابزاری برای پولشویی ۳- پولشویی از طریق بیتکوین و دیگر رمزارزها چگونه انجام می‌شود؟ ۴- پولشویی در بیت‌کوین چگونه انجام می‌شود؟ ۵- وجود چه ویژگی در رمزارزها باعث می‌شود این پول‌ها مستعد سوء‌استفاده (پولشویی) شوند؟ ۶- آیا راهکاری وجود دارد که در جهت سازکار انتقال رمزارزها آن ها را به‌…