مقدمه در تعیین مجازات برای یک جرم واحد فاکتورهایی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت مواردی از قبیل علل معاف کننده مجازات، علل تخفیف دهنده مجازات و همچنین علل تشدید کننده مجازات ها که هر کدام زیر شاخه هایی دارند که در این مقاله هر یک از موارد فوق قدم به قدم به طور…